Filipino Pagsasanay: Pantig

Pantigin ang mga salitang may salungguhit sa pangungusap at tukuying ang anyo ng bawat pantig.

 

halimbawa:         Ang aso ay tumatahol nang malakas. – a-so – (P-KP)

 

  1. Si Ismael ay maagang pumapasok sa eskwelahan.  _______ – _______
  2. Ang paborito kong gulay ay kangkong. ________ – ________
  3. Ang oregano ay halamang gamut sa ubo.  _______ – ________
  4. Sariwa and simoy ng hangin sa kabukiran.  ________ – ________
  5. Madilim at malamig sa loob ng kweba.   ________ – ________

 

 

 

Sagot: (1. es-kwe-la-han, PK-KKP-KP-KPK 2.  kang-kong, KPKK-KPKK  3. o-re-ga-no, P-KP-KP-KP  4. ka-bu-ki-ran, KP-KP-KP-KPK   5.  kwe-ba, KKP-KP)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: