Filipino Pagsasanay: Kayarian Ng Salita

Sabihin kung ang mga salitang may salungguhit ay payak, maylapi, inuuit o tambalan.

 

 1. Si Petra ay marunong gumawa ng pamaypay na gawa sa papel. _________
 2. Ang pambansang damit pambabae ng Pilipinas as baro’t saya. ________
 3. Pangarap ko ang maging isang doctor balang araw. _______
 4. Bughaw ang kulay ng langit. ________
 5. Si Josephine ay narito kani-kanina lamang. ________
 6. Magaling lumangoy si Roberta. ________
 7. Maaga kung pumasok sa paaralan si Romina. ________
 8. Tungkulin natin ang tumulong sa mga kapus-palad. ________
 9. Ako ay inilibre ni Maria sa pamasahe sa jeep. ________
 10. Tilaok ng manok ang nagsisilbi kong alarm clock sa umaga. _____

Sagot: (payak, tambalan, payak, payak, inuulit, maylapi, maylapi, tambalan, maylapi, payak)

Advertisements

Filipino Lesson 4 Kayarian Ng Salita

Payak – salitang-ugat lamang

Maylapi – salitang-ugat at isa o higit pang panlapi

Inuulit – mga salitang inuuli; maaaring buong salita ang inuulit o bahagi lamang

Tambalan – dalawang salitang pinagsama upang makabuo ng bagong salita

halimbawa:

Payak

Maylapi

Inuulit

Tambalan

araw

umaraw

araw-araw

araw-gabi

hari

naghahari

hari-harian

bahaghari

 

English Exercise: Gender of Nouns

A. Complete the table with appropriate masculine or feminine nouns.

Masculine Feminine
1. duke  
2. gentleman  
3. patron  
4. bachelor  
5. emperor  
6. directress
7. actress
8. mother
9. daughter
10. queen

 

B. Write each word under the appropriate column

niece     nephew     principal     violin

stallion     mare     car      president

coin      neighbor     mistress     master

secretary     groom     bride     country

rock      rooster     hen     pet

 

Masculine Feminine Common Neuter
       

 

 

Answers:

A. (duchess, lady, patroness, bachelorette, empress, director, actor, father, son, king)

B.  (Masculine – nephew, stallion, master, groom, rooster    Feminine – niece, mare, mistress, bride, hen     Common – principal, president, neighbor, secretary, pet     Neuter – violin, car, coin, country, rock)

English Lesson 5: Gender Of nouns

Masculine – boys (male)

Feminine – girls (female)

Common – boy or girl (male or female)

Neuter – no gender or no life

examples:

Masculine

Feminine

Common

Neuter

janitor

janitress

neighbor

ball

priest

nun

docto

book

 

Filipino Pagsasanay: Pantig

Pantigin ang mga salitang may salungguhit sa pangungusap at tukuying ang anyo ng bawat pantig.

 

halimbawa:         Ang aso ay tumatahol nang malakas. – a-so – (P-KP)

 

 1. Si Ismael ay maagang pumapasok sa eskwelahan.  _______ – _______
 2. Ang paborito kong gulay ay kangkong. ________ – ________
 3. Ang oregano ay halamang gamut sa ubo.  _______ – ________
 4. Sariwa and simoy ng hangin sa kabukiran.  ________ – ________
 5. Madilim at malamig sa loob ng kweba.   ________ – ________

 

 

 

Sagot: (1. es-kwe-la-han, PK-KKP-KP-KPK 2.  kang-kong, KPKK-KPKK  3. o-re-ga-no, P-KP-KP-KP  4. ka-bu-ki-ran, KP-KP-KP-KPK   5.  kwe-ba, KKP-KP)

Filipino Lesson 3: Pagpapantig at Anyo ng Pantig

Pantig – ang bawat buka ng bibig sa pagbigkas ng salita

 

Mga Anyo ng Pantig

 

1. P – isang karaniwang patinig

 

halimbawa :        a – (a-ba-ka)      i – (I-go-rot)

 

2. KP – katinig + patinig

 

halimbawa:         karo     pusa

 

3. PK– patinig + katinig

 

halimbawa:         un-tog  al-pom-bra

 

4. KPK – katinig + patinig + katinig

 

halimbawa:         baston                                bi-sik-leta

 

5. PKK – patinig + katinig + katinig

 

halimbawa:         eks –tra                                blo-awt

 

6. KKPK – katinig +katinig + patinig + katinig

 

halimbawa:         trak-to-ra            tray-si-kel

 

7. KPKK – katinig + patinig +katinig + katinig

 

halimbawa:         kard       nars

 

8. KKPKK – katinig + katinig + patinig + katinig + katinig

 

halimbawa:         trans-por-tas-yon

 

Filipino Lesson 2: Bagong Alpabetong Filipino

Ang Bagong Alpabetong Filipino ay binubuo ng 28 letra:

A a          B b          C c          D d         E e          F f           G g         H h         I i             J j

K k          L l            M m       N n         Ñ ñ         Ng ng    O o         P p          Q q         R r

S s           T t           U u         V v          W w       X x          Y y          Z z

Mga Orihinal na letra:

A a          B b          D d         E e          G g         H h         I i

K k          L l            M m       N n         NG ng   O o         P p

R r          S s           T t           U u         W w       Y y

Mga Hiram na letra:

Cc           Ff            Jj             Ññ          Qq          Vv           Xx           Zz

23 Katinig sa Bagong Alpabeto:

B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, Ñ, Ng, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z

5 Patinig sa Bagong Alpabeto:

A, E, I, O, U

 

Diptonggo – mga pantig na nagtatapos sa mga letrang w at y

halimbawa:         aw – kalabaw      iw – aliw

ay – tinapay        ey – reyna           iy – nami’y           oy – kahoy          uy – aruy

Klaster – kambal katinig

halimbawa:         kr – Kristal           tw – twalya         dr – drayber

Previous Older Entries